ادبیات 17 شهریور 1397

انتشار کتاب محمدعلی موحد در فرانسه

کتاب هیاهو برسر هیچ به قلم محمد علی موحد در پاریس منتشر شد.مضمون این کتاب درباره اسناد خلیج فارس و معاهدات بین المللی بین انگلستان، هندوستان و ایران می باشد و طی اسناد موجود ادعاهای مطرح شده درباره خلیج فارس توسط شیوخ عربی را رد میکند

ادامه خبر