هنر نمایش 24 فروردین 1400

مراسم «اسکار» امسال هم مجری ندارد

مراسم جوایز آکادمی اسکار برای سومین سال متوالی، مجری نخواهد داشت.

ادامه خبر