هنر و فرهنگ 31 شهریور 1397

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می‌شوند

گروه های تخصصی فرهنگستان هنر به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به زودی تشکیل می شوند و فعالیت خود را از سر می گیرند.

ادامه خبر