موسیقی 11 شهریور 1397

فرهنگستان هنر میزبان نشست تخصصی « موسیقی و ادبیات »

نخستین نشست بینارشته ای موسیقی و ادبیات روز سه‌شنبه ۱۳شهریور به همت معاونت فرهنگی وهنری فرهنگستان هنر برگزار می شود

ادامه خبر