هنر نمایش 10 مهر 1397

بدون تاریخ بدون امضا ، نماینده خوبی برای اسکار نیست

مرز میان فیلم سیاه با آثار اجتماعی که به قصد نشان دادن یک معضل و آگاه سازی ساخته می شود، همچنان بحث داغ منتقدان و سینماگران است و هنوز هم معیار مشخص و درستی برای تبیین این موضوع مطرح نشده است

ادامه خبر