موسیقی 13 شهریور 1397

فروش یک آلبوم برای صفر کردن ایدز

«به سوی صفر» نام آلبوم موسیقی پاپ است که برای به صفر رساندن بیماری ایدز تولید شده است.

ادامه خبر