ادبیات 17 شهریور 1397

افشاگری در مورد جایزه بوکر ، این جایزه با شیر یا خط مشخص می شده

جایزه ادبی بوکر که میتوان گفت یکی از اصلی ترین جایزه های دنیای ادبیات انگلیسی زبان هست . به تازگی در طی انتشار نامه های دیده نشده در مورد این جایزه اسنادی بدست آمده که نشان میدهد ، برنده ی این جایزه در گذشته یک بار به صورت شانسی به وسیله شیر یا خط انتخاب شده است ...

ادامه خبر