هنر تجسمی 1 آذر 1397

آشنایی با سبک سوررئالیسم یا فراواقع گرایی

در سبک سوررئالیسم به قوه ی وهم, رویا و تداعی آزاد صور پنهان در ضمیر ناخودآگاه هنرمند اصالت داده می شود و هنرمند می کوشد تا در خلق اثر هنری از سیطره ی عقل و ادراکات حسی رها شود و به صورت های مکتوم در روح و روان خود تجلی خارجی بخشد

خواندن مقاله