هنر نمایش 3 مهر 1397

یک اتفاق کوچک رو صحنه

نمایش «یک اتفاق کوچک» با طراحی و کارگردانی حمید عبدالحسینی در مجموعه تئاتر محراب به صحنه خواهد رفت ...

ادامه خبر