هنر نمایش 25 شهریور 1397

یک ادعای دروغ درباره سعید کنگرانی

باز هم درگذشت یک هنرمند، سیلی از شایعات و اخبار نادرست را در پی داشت.

ادامه خبر