هنر تجسمی 28 آبان 1397

خدمت هنر به معلولیت

یک جوشکار ترکیه‌ای با ساخت مجسمه گاو آهنی و فروش آن٬ برای معلولین ویلچر خرید.

ادامه خبر