موسیقی 3 آذر 1397

کنایه تند به خوانندگانی که پس از لغو کنسرت پیشنهاد کنسرت خیابانی دادند

داود آزاد می‌گوید که حدود ۲۰ سال پیش برای اجرای رایگان در خیابان، به وزارت ارشاد پیشنهاد داده است اما به او مجوز این کار را نداند.

ادامه خبر