هنر نمایش 13 آذر 1397

ورود پول های مشکوک به شبکه نمایش خانگی

مرتضی شایسته سخنگوی تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از ورود پول های مشکوک به شبکه نمایش خانگی خبر داد و گفت : «ارائه مجوز ساخت 9 سریال نمایش خانگی از سوی اداره کل مسئول در معاونت سینمایی می‌تواند به تولید سینمای ایران لطمه جدی وارد کند.»

ادامه خبر