رادیو را روی کاغذ بخوانید ...

رادیو جوان مجله چامه را منتشر میکند
کد خبر : 153450
تاریخ : 20 شهریور 1397
برنامه های ادبی رادیو جوان در قالب دوماه نامه ای با نام «چامه» برای بهرمندی عزیزان دوستدار ادبیات منتشر خواهد شد .
به گزارش بانگ به نقل از خبرگزاری تقریب، دو ماهنامه ادبی «چامه» با هدف لذت بردن از ادبیات ناب امروز منتشر شد.این دوماه نامه ادبی شعر ، داستان و گفت‌وگوهای ادبی را انتشار می‌دهد.
صادق رحمانی در سرمقاله «به منزله آغاز» گفته است: دو ماهنامه ادبـی چامـه، دریچـه‌ای اسـت بـرای دیـدن و لـذت بـردن از شـعر و داسـتان امـروز.
چامـه بـر آن اسـت تـا بـا ایـن هنـر دیریـن کـه بـا تـار و پـود ایرانیـان در هـم تنیـده شـده و بـا سـنت فکــری مــردم مــا همخوانــی و همخونــی دارد، بــه خلــوت رویایــی علاقـه‌منـدان راه یابد. بـرای آشـنایی هـر چـه بیشـتر افـق‌هـای فکـری و هنـری ایـران و جهـان شـعر و داسـتان ترجمـه را نیـز از نظـر دور نخواهیـم داشـت و در هــر شــماره از بهتریــن آثــار پیشــرو شــعر و داســتان امــروز جهـان بهـره خواهیـم بـرد.
به گفته وی قرار است، در ســال دو ویــژه نامــه نیــز تــدارک دیــده شود تــا از زوایــای مختلــف و متفــاوت یــک موضــوع دنبال شود. در هـر شـماره حداقـل سـه گفت‌و‌گوی مفصـل برای خواننـدگان تـدارک دیده می‌شود. گفت‌و‌گو بـا سـرآمدان قلمـرو شـعر و داسـتان ایـران و جهـان، کارگاه شــعر و ترجمــه از جمله بخش‌های این دو ماهنامه است.
وی در ادامه نوشته است: بــرای نخســتین بــار در یــک مجلــه ادبــی برخــی برنامـه‌های وزیـن در رادیـو را بـه دلیـل علاقـه شـخصی و اســتفاده دیگــران از میــراث ادبــی ایرانیــان انتشــار خواهیــم داد. از پــی چنیــن ایــده‌ای برنامــه نــام آوران ایــران زمیــن رادیــو فرهنــگ و ادبیــات ایــران بــه روی کاغــذ آمــده اســت.
یکی از ویژگی های این دو ماه نامه بهره‌گیری از برنامه‌های شناخته شده و وزین ادبی رادیو در طول سال‌های گذشته است. در هر شماره قرار است، برنامه‌های همچون «مرزهای دانش»،  «صدای شاعر»، «نام آوران ایران زمین» به روی کاغذ بیاید تا به گونه‌ای دیگر ماندگار بماند.
دو ماهنامه «چامه» نوشته‌های گوناگون و متعددی در حوزه شعر و داستان دارد: شعر امروز ایران و جهان ،داستان امروز ایران و جهان، شعرهای محلی و خاطرات ادبی ،از جمله آثار این شماره است.
این شماره با ترجمه شعرهای کوتاه عباس کیارستمی، به زبان عربی ، هایکو و شعرهای زبان فارسی از برنامه‌های ادبیات ایران نوشته مهدی اخوان ثالث ،گفت‌وگو با صفدر تقی‌زاده درباره ترجمه رمان،گفت‌وگو با مهدی غبرایی ، داستان‌هایی از علی رضا محمودی ایرانمهر ، محسن حکیم معانی و شعرهایی از سیدعلی میرافضلی و محمد باقر کلاهی دهری از جمله آثار منتشر شده در شماره اول «چامه» است. شماره بعدی «چامه» با موضوع شهر و روستا در شعر و داستان منتشر خواهد شد.

ادبیات رادیو مجله انتشار

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید